ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2020/PMT/USA

Firma realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne

 

Dotyczy projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na eksport produktów Zamawiającego (kosmetyki do włosów) do USA.

Przejdź do góry strony